Statut udruge

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), Osnivačka skupština Udruge stradalih u prometnim nezgodama „BONUS“ održana 5. travnja 2016. godine donijela je

S T A T U T

UDRUGE „BONUS“

I  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o  ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; međusobnim pravima i obvezama udruge i ustrojstvenih oblika, prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Naziv Udruge je: Udruga stradalih u prometnim nezgodama „BONUS“

Skraćeni naziv Udruge je: Udruga „BONUS“

Sjedište Udruge je u Hvaru, Ive Miličića 4. Odluku o adresi sjedišta donosi predsjednik udruge.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske, upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske.

Članak 3.

Udruga „BONUS“ je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu. Udruga „BONUS“ je neprofitna pravna osoba. Udruga je nevladina, nepolitička i neprofitna. Udrugu zastupa predsjednik Udruge.

Članak 4.

Znak Udruge je okruglog oblika, u znaku labirinta, s ulazom, polukružni zapleteni putovi.

Udruga ima pečat.

Pečat Udruge je: pravokutnog oblika. Na pečatu je naveden puni naziv udruge s adresom.

Članak 5.

Udruga može surađivati i učlanjivati se u slične asocijacije i udruge u zemlji i inozemstvu.

Članak 6.

Rad Udruge je javan. Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavješćivanjem članova udruge i putem javnog priopćavanja.

Članovi se o radu Udruge obavješćuju putem sjednica tijela Udruge, dostavom pisanih materijala te putem elektorničkih medija.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela Udruge na poziv predsjednika udruge i izvješćivati javnost o radu tih tijela i udruge. Udruga će koristiti i druga sredstva javnog priopćavanja (internet stranice, periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) u skladu s propisima o javnom informiranju i izdavačkoj djelatnosti.

II CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI UDRUGE  

Članak 7.

Udruga je osnovana u cilju poboljšanja i konkretnijeg rješavanja problema osoba stradalih u prometnim nezgodama.

Članak 8.

Djelatnosti Udruge su:

 • Edukacija i savjetovanje osoba stradalih u prometnim nezgodama organiziranjem tečajeva, tribina, seminara, kongresa i drugih skupova te putem medija,
 • Suradnja s domaćim i međunarodnim institucijama u vezi problema stradalih u prometnim nezgodama
 • Povezivanje znanstveno-istraživačkih institucija, lokalnih zajednica, tijela državne uprave i ostalih subjekata na projektima koji se odnose na stradale u prometnim nezgodama,
 • Obavljanje drugih poslova koji doprinose ostvarivanju cilja utvrđenog Statutom

Članak 9.

Djelovanje udruge je javno. Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se na načine utvrđene Statutom, poimence:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim, izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan  način,
 • putem medija.

III  ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 10.

Članom Udruge može postati svaka fizička osoba i pravna osoba. Članstvo u Udruzi je redovno i počasno. Članovi Udruge mogu biti državljani Republike Hrvatske i strani državljani te domaće i strane pravne osobe. Redovni članovi su fizičke i pravne osobe koje dobrovoljno prihvate Statut i opće akte Udruge. Počasnim članom mogu biti fizičke osobe koje su se posebno istakle na području djelovanja Udruge.

Članak 11.

Članom Udruge se postaje upisom u popis članova koji vodi tajnik Udruge.

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, ako su utvrđene statutom t datumu prestanka članstva u udruzi.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Odluku o prijemu u redovno članstvo donosi Upravni odbor po primitku molbe za prijem kandidata. Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 12.

Visinu članarine određuje Pravilnik o članstvu.

Članak 13.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

 • bavljenje aktivnostima Udruge,
 • sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge i doprinos ostvarivanju djelatnosti Udruge,
 • čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza,
 • birati i biti birani u tijela Udruge
 • biti obaviješteni o radu Udruge i njenih tijela te o materijalno financijskom poslovanju
 • plaćanje članarine
 • davanje prijedloga, mišljenja i primjedaba na rad Udruge i njenih tijela
 • upozorenje Nadzornom odboru u pisanom obliku u slučaju primijećenih nepravilnosti u provedbi Statuta
 • predlaganje Skupštini imenovanje i razrješenje predsjednika Udruge te članova Upravnog i Nadzornog odbora
 • pridržavanje odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge

Članak 14.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • pisanom izjavom o istupanju iz članstva,
 • isključenjem iz članstva
 • prestankom djelovanja Udruge

Član može biti isključen iz članstva ako:

 • prekrši odredbe Statuta
 • ugrozi interese Udruge
 • prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njenom članstvu
 • ne plaća članarinu
 • ne sudjeluje aktivno u radu Udruge.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor. Isključeni član ima pravo žalbe Nadzornom odboru.

Članak 15.

Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

IV  RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 16.

Član Nadzornog odbora ne može biti član niti jednog drugog tijela upravljanja udrugom.

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe  na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

V  TIJELA UDRUGE

Članak 17.

Tijela Udruge su:

 • Skupština
 • Predsjednik
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Potpredsjednik
 • Tajnik

SKUPŠTINA

Članak 18.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.

Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Udruge te predstavnik pravne osobe članice Udruge kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Članak 19.

Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, a saziva ju Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati izvanrednu sjednicu skupštine na vlastitu inicijativu, kada to zatraži najmanje 1/3 članova Skupštine ili član Nadzornog odbor Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 3. ovog članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 20.

Skupština se saziva dostavljanjem poziva članovima najmanje 15 dana prije održavanja sjednice. Poziv sadrži podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Po potrebi se uz poziv dostavljaju i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu Udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga.

Članak 21.

Skupštini predsjedava predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti potpredsjednik. U slučaju odsutnosti predsjednika i dopredsjednika Udruge, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 22.

Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna najmanje trećina članova Skupštine. Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih. Odluke o promjeni Statuta i prestanku postojanja Udruge Skupština donosi dvotrećinskom većinom glasova nazočnih.

Članak 23.

Skupština Udruge:

 • utvrđuje politiku rada Udruge,
 • usvaja statut Udruge i njegove izmjene i dopune,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • donosi godišnji plan rada
 • usvaja godišnje financijsko izvješće
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge;
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te gospodarskih djelatnosti,
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje, predsjednika, dopredsjednika i tajnika Udruge; članove Upravnog odbora, članove Nadzornog odbora
 • imenuje i opoziva likvidatora Udruge,
 • razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge;
 • daje smjernice za rad Udruge;
 • osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadatke;
 • odlučuje o žalbama članova protiv odluka Stegovne komisije;
 • donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli Udruge),
 • odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine Udruge,
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

Upravni i nadzorni odbor i svaki njihov član odgovara za svoj rad Skupštini. Predsjednika, članove Upravnog i Nadzornog odbora Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani ukoliko prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze.

Član Upravnog ili Nadzornog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sljedećoj sjednici.

PREDSJEDNIK

Članak 24.

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge. Predsjednik udruge zastupa udrugu te odgovara za zakonitost rada Udruge. U slučaju spriječenosti predsjednika Udrugu zastupa potpredsjednik Udruge.

Članak 25.

Predsjednik se bira na vrijeme od četiri godine, s time da može biti biran i više puta. Predsjednik udruge ujedno je predsjenik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora. Predsjednik Udruge je istovremeno i član Udruge.

Predsjednik Udruge:

 • saziva sjednice Skupštine Udruge i Upravnog odbora, predlaže dnevni red te predsjeda istina
 • brine o urednom vođenju popisu članova i pismohrane Udruge
 • odgovoran je za financijsko poslovanje
 • podnosi Skupštini godišnje izvješće o radu, godišnje financijsko izvješće te prijedlog plana rada za iduću godinu
 • obavlja i druge poslove u skladu s općim aktima Udruge
 • zastupa Udrugu,
 • pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela,
 • rukovodi radom Skupštine i Predsjedništva,
 • podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini,
 • sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Udruge
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga

Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje potpredsjednik Udruge koga bira Skupština na vrijeme od četiri godine.

UPRAVNI ODBOR

Članak 26.

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge koje izvršava odluke i zaključke Skupštine i vodi poslovanje Udruge te obavlja druge poslove utvrđene Statutom.

Članovi Upravnog odbora su članovi udruge.

Upravni odbor čine predsjednik Udruge te dva člana koje bira Skupština. Mandat Upravnog odbora je četiri godine.

Članovi Upravnog odbora mogu biti birani više puta.

Članak 27.

Upravni odbor Udruge:

 • sastavlja godišnje izvješće o radu udruge
 • sastavlja godišnje financijsko izvješće
 • utvrđuje prijedlog godišnjeg plana rada
 • podnosi prijedloge općih akata Udruge
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge
 • brine o informiranju članstva i javnosti
 • osniva radne grupe koje pomažu ostvarivanju ciljeva Udruge
 • odlučuje o sudjelovanju Udruge u radu nacionalnih i inozemnih organizacija te na projektima sukladnim cilju Udruge
 • raspravlja o pitanjima vezanim za ostvarivanje ciljeva Udruge
 • obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost

Članak 28.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi, a saziva ih predsjednik na vlastitu inicijativu ili na zahtjev člana Upravnog odbora te na zahtjev Nadzornog odbora. Sjednica Upravnog odbora saziva se dostavljanjem poziva članovima najmanje 7 dana prije održavanja.

Sjednica se može održati ukoliko je nazočno najmanje tri člana Upravnog odbora, a pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova.

 

NADZORNI ODBOR

Članak 29.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština na vrijeme od dvije godine i koji mogu biti birani više puta. Član Nadzornog odbora ne može biti član Upravnog odbora.

Članovi Nadzornog odbora su članovi Udruge.

Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako su sjednici nazočni svi članovi, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova.

Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi između sebe. Predsjednik nadzornog odbora saziva sjednice odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri nadzorni odbor ili Skupština Udruge.

Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini Udruge.

Članak 30.

Nadzorni odbor:

 • nadzire primjenu odredaba ovoga Statuta i drugih općih akata Udruge
 • nadzire materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Udruge
 • nadzire ostvarivanje odluka i zaključaka Skupštine Udruge
 • razmatra žalbe članova Udruge
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština

Članak 31.

Ako član Udruge podnese žalbu na odluku o isključenju, Nadzorni odbor je dužan žalbu razmotriti u roku od 30 dana te dostaviti mišljenje Skupštini koja donosi konačnu odluku. Ako član Udruge utvrdi nepravilnosti u provedbi Statuta te drugih općih akata Udruge te na to u pisanom obliku upozori Nadzorni odbor, ovaj je dužan upozorenje razmotriti u roku od 30 dana te poduzeti mjere da se eventualne nepravilnosti otklone.

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Udruge. Upravni odbor i svaki član Udruge dužni su bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke i dati tražene obavijesti.

Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja.

Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednica Upravnog odbora ili Skupštine Udruge ako utvrdi nepravilnosti u finacijskom ili drugom poslovanju Udruge, nemarnost u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata Udruge.

 

TAJNIK UDRUGE

Članak 32.

Tajnika Udruge bira Skupština na vrijeme od četiri godine za obavljanje administrativno tehničkih poslova kao i vođenje evidencije članova Udruge.

VI  IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE

Članak 33.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, donacija, dotacija i sponzorstava
 • novčana sredstva dobivenih od domaćih i međunarodnih institucija koje podupiru rad i djelovanje Udruge
 • sredstva ostvarenih organiziranjem skupova, seminara, tečajeva, predavanja i radionica
 • sredstva ostvarena sudjelovanjem u domaćim i međunarodnim projektima vezanim uz djelatnosti Udruge
 • drugi prihodi.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

Članak 34.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VII  PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 35.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Udruge, nakon podmirenja svih vjerovnika i ostalih troškova, preostala imovina Udruge predaje se udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu. U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

Članak 36. 

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje.

udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

VIII  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Članak 38.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

U Hvaru, 5. travnja 2016.

PREDSJEDNIK UDRUGE